کلاس ویلن

استاد: خانم نیکی  صیقلانی
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت: ۳.۳۰تا ۹ عصر
استاد: آقای مسیح فریدون زاده
روزهای برگزاری: یکشنبه دوشنبه  جهارشنبه
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر
و روز سه شنبه   صبح ها از ۱۰ الی ۱۳.۳۰
استاد: آقای سینا سلمانی
روزهای برگزاری: یکشنبه  و چهارشنبه
ساعت: ۳ تا ۸.۳۰ عصر

کلاس گیتار

استاد: آقای میثم حسن زاده
روزهای برگزاری: سه شنبه
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر
استاد: آقای مانی فلک انگیز
روزهای برگزاری: سه شنبه پنج شنبه
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر
روز چهارشنبه  ساعت  ۹.۳۰ تا ۱۳.۳۰ صبح
استاد: خانم مرجان پهلوان
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ شب
روز پنج شنبه  ساعت  ۹.۳۰ تا ۱۳.۳۰ صبح
استاد: آقای محسن شمس الدین
روزهای برگزاری: یکشنبه چهارشنبه 
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر
روزهای یکشنبه و پنج شنبه  از ۹.۳۰ صبح تا ۹ عصر
استاد: آقای امیر قاسمیان
روزهای برگزاری: دوشنبه 
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ شب
استاد: آقای حسین مرشدطلب
روزهای برگزاری: یکشنبه
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر

کلاس سنتور

استاد: آقای مانی عطشانی
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر
روز یکشنبه ۹.۳۰ تا ۱۳.۳۰ صبح
استاد: آقای آریا تولایی
روزهای برگزاری: پنج شنبه
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر
استاد: آقای آرش جوادی
روزهای برگزاری: چهارشنبه
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر
روز پنج شنبه ۹.۳۰ تا ۱۳.۳۰ صبح
استاد: خانم صبا رجبی
روزهای برگزاری: 
روز پنج شنبه ۹.۳۰ تا ۱۳.۳۰ صبح

کلاس تار و ستار

استاد: خانم مریم موسوی
روزهای برگزاری: چهارشنبه
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر
استاد: آقای حمید آشورپور
روزهای برگزاری: سه شنبه
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر

کلاس پیانو

استاد: خانم  پریزاد آخوندنیا
روزهای برگزاری:  پنج شنبه
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر
استاد: خانم بهارک رئوف
روزهای برگزاری: شنبه
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر
استاد: آقای مسعود رشتی زاده
روزهای برگزاری: پنج شنبه
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر
استاد: آقای مهیار منگنه چی
روزهای برگزاری: یکشنبه
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر

کلاس فلوت کلیددار

استاد: آقای علی خلقت
روزهای برگزاری: سه شنبه
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر

کلاس کمانچه

استاد: خانم دلارآم لولمانی
روزهای برگزاری: چهارشنبه
ساعت: ۹.۳۰ تا ۱۳.۳۰ صبح

کلاس تنبک

استاد: خانم الهام ملکی
روزهای برگزاری: سه شنبه
ساعت: ۹:۳۰ صبح تا ۸.۳۰ عصر
استاد: آقای نیما خلعتبری
روزهای برگزاری: شنبه
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر

کلاس دف

استاد: خانم سوزان پورهادی
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر

کلاس موسیقی کودک

استاد: خانم مهشاد کلاهچیان
روزهای برگزاری: سه شنبه
ساعت: ۹.۳۰ تا ۱۳.۳۰ صبح
استاد: خانم اکرم فغان زاده
روزهای برگزاری: شنبه 
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر

کلاس ویلنسل

استاد: آقای حسین پارسا
روزهای برگزاری: شنبه
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر

کلاس آواز پاپ کلاسیک

استاد: خانم مرجان پهلوان
روزهای برگزاری: یکشنبه 
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر
پنج شنبه ۹.۳۰ تا ۱۳.۳۰ صبح
استاد: آقای حسین پارسا
روزهای برگزاری: شنبه
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر

کلاس آواز ایرانی

استاد: آقای مهران سعیدپور
روزهای برگزاری:  شنبه
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر
استاد: خانم اکرم فغان زاده
روزهای برگزاری: شنبه 
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر

کلاس عود

استاد: آقای حمید آشورپور
روزهای برگزاری: سه شنبه
ساعت: ۳:۳۰ تا ۹ عصر

شروع به تایپ کنید و برای جستجو وارد شوید

سبد خرید