قیچک

شکم ساز قیچک  از دو قسمت مجزا از یک دیگر تشکیل شده است. قسمت تحتانی کوچکتر و به شکل نیم کره است که بر سطح مقطع جلو پوست خرک ساز قرار دارد ؛ قسمت بالایی بزرگتر ، مانند چتری روی قسمت تحتانی قرار گرفته است و هر دو قسمت توسط سطحی منحنی از عقب به هم اتصال یافته است و در نتیجه در جلو یا بین دو قسمت حفره ای تشکیل شده است . سطح جلویی قسمت بالا جز در ناحیه وسط که زیر گردن ساز قرار گرفته به صورت ۲ شکاف پهن باز است .

دسته ساز تقریبا در نصف طول خود روی شکم قرار گرفته است و نیمه ی دیگر در بالا جعبه گوشیها متصل است و دسته فاقد دستان است .

سر متشکل از جعبه ی کوچک ( محل قرار گرفتن چهار گوشی ، هر دو گوشی در یک طرف آن ) و یک زایده ی منحنی شکل برای آویختن ساز که کمی به عقب برگشته و جهتی افقی یافته است .

قیچک اساسا جزو دسته ساز های محلی بوده است که در سال های اخیر در حمایت وزارت فرهنگ و هنر به شهر آورده شده و نه تنها ساختمان و کوک آن را تکمیل و تنظیم کرده اند ، بلکه آنرا به ۳ اندازه ی مختلف ، قیچک سوپرانو ( به طول ۵۶/۵ ) ، قیچک آلتو ( ۶۳ سانتی متر ) و قیچک باس به همان نسبت بزرگتر خواهد ساخته اند .

شروع به تایپ کنید و برای جستجو وارد شوید

سبد خرید