رباب

رباب سازی است از خانواده آلات رشته ای مقید.شکل ظاهری رباب معمولا از ۴ قسمت شکم ،سینه ،دسته و سر تشکیل شده اند.شکم در واقع جعبه ای به شکل خربوزه است که بر سطح جلویی آن پوست کشیده شده و خرکی کوتاه روی پوست قرار گرفته است.

سینه نیز جعبه ای مثلث شکل است که سطح جلویی آن از جنس چوب است.در سطح جانبی سینه (سطحی که هنگام نواختن در بالا قرار می گیرد)۷ گوشی تعبیه شده است که سیم های تقویت کننده صدای ساز به دور آنها پیچیده می شود.بر سطح جانبی دیگر (سطح پایینی)،پنجره ای دایره ای شکل ساخته شده است.

دسته ساز نسبتا کوتاه است و بر روی آن معمولا ۱۰ دستان (پرده ) بسته می شود و بالاخره سر ساز مانند تار ،جعبه ی گوشی ها قرار گرفته است و  بر سطوح بالایی و پایینی این جعبه هر یک ۳ گوشی تعبیه شده است.سطح جانبی جعبه گوشی ها کمی به طرف عقب ادامه یافته است.

تعداد سیم های رباب ۶ یا سه سیم جفتی است که سیم های جفت با یکدیگر هم صوت کوک می شوند.شایان ذکر است که در بعضی نقاط این ساز ۷ سیم دارد.

شروع به تایپ کنید و برای جستجو وارد شوید

سبد خرید